Openbaar primair onderwijs Hoeksche Waard

Onderwijs en kwaliteit

Kwaliteitsbeleid

De scholen van Stichting De Hoeksche School willen de leerlingen en ouders onderwijs aanbieden van hoge kwaliteit. Zij streven voortdurend naar kwaliteitsverhoging. Regelmatige kwaliteitsmeting vormt het vertrekpunt voor het opstellen van cyclische verbeterplannen.

Systematische kwaliteitsmeting vindt plaats door middel van:

 • Martktonderzoek. Elke twee jaar wordt een tevredenheidpeiling afgenomen onder ouders, leerlingen en personeel. De uitslagen worden vergeleken met:
  – de resultaten van het vorige onderzoek
  – de resultaten van de andere scholen van De Hoeksche School
  – de gemiddelde resultaten van andere scholen die dezelfde onderzoeken afnemen
 • LeeropbrengstenDe leeropbrengsten vormen een belangrijke indicator voor de kwaliteit van het onderwijs. Benchmarking op de leeropbrengsten is mogelijk bij:
  – Eindtoets
  – Middentoetsen
  – leerlingvolgsysteem
 • InspectierapportenTenminste iedere vier jaar worden de scholen beoordeeld door de onderwijsinspectie. Het inspectierapport geeft een duidelijk beeld van de verworvenheden en verbeterpunten van de school. Voor de resultaten van onze scholen, zie: scholenopdekaart.nl 

De resultaten van het marktonderzoek, de leeropbrengsten en inspectierapporten vormen de belangrijkste bouwstenen voor de ontwikkel- en verbeterplannen van de school c.q. stichting. De school/stichting communiceert met haar achterban over de ontwikkelplannen onder het motto: Zeggen wat je doet en doen wat je zegt. Ook dit hoort bij kwaliteitsbeleid.

Kwaliteitscyclus

Het college van bestuur van Stichting De Hoeksche School stelt om de vier jaar een meerjarig strategisch beleidsplan vast. In dit bovenschoolse beleidsplan worden kaders gegeven voor de (meerjarige) beleidsplannen van de scholen. Het in het bovenschoolse meerjarig beleidsplan geformuleerde meerjarenbeleid wordt ieder jaar vertaald naar een bovenschools jaarplan.

De scholen stellen elke vier jaar een meerjarig schoolplan op. De hierin opgenomen visie en missie is richtinggevend voor het beleid van de school en past binnen de kaders van het strategisch beleidsplan.

Het in het schoolplan geformuleerde meerjarenbeleid wordt ieder jaar vertaald naar een jaarplan waarin de ambities van de school worden verwoord.

In het jaarverslag blikt de school terug op belangrijke ontwikkelingen in en rond de school, de school behaalde resultaten en verwezenlijking van de doelstellingen.