Openbaar primair onderwijs Hoeksche Waard

Sponsoring

Sponsorprotocol.

In februari 2009 hebben besturen- en ouderorganisaties een convenant gesloten met het Ministerie van OC&W. Het convenant is een aanscherping van eerder gemaakte afspraken over sponsoring in het onderwijs.

Een belangrijke aanvulling is dat ouders, leraren en leerlingen nu via de medezeggenschapsraad meer betrokken worden bij het afsluiten van sponsorcontracten.
De Inspectie van het Onderwijs zal toezien op de naleving van de wetgeving op dit punt.
Ook spraken partijen af dat zij zullen bevorderen dat nieuwe sponsorcontracten een gezonde levensstijl van leerlingen mogelijk en aantrekkelijk moeten maken.

Hieronder vindt u de afspraken:

• Sponsoring past binnen de doelstellingen van de school. Sponsoring mag niet in strijd zijn met het onderwijsaanbod of kwaliteitseisen die de school stelt;
• Sponsoring mag de onderwijsinhoud en de continuïteit van het onderwijs niet beïnvloeden;
• Sponsoring is niet schadelijk voor de geestelijke of lichamelijke ontwikkeling van kinderen.
• Sponsoring appelleert niet aan gevoelens van angst of bijgelovigheid en is niet misleidend;
• De middelen die een school via sponsoring ontvangt worden ingezet voor extra’s. Kernactiviteiten mogen niet afhankelijk zijn van sponsoring;
• Partijen streven een gezonde leefstijl van kinderen na bij sponsoring;
• In lesmateriaal is geen reclame opgenomen. Bij andere reclame-uitingen is geen sprake van onvolledige of subjectieve informatie;
• Sponsorgelden worden apart geadministreerd in de boekhouding van de school;
• Alle betrokkenen wordt duidelijk gemaakt wanneer er sprake is van sponsoring;
• Sponsoring wordt in de medezeggenschapsraad aan de orde gesteld.

Stichting De Hoeksche School en de aangesloten scholen hebben geen inkomsten uit sponsoring. Mochten er initiatieven op het gebied van sponsoring ontstaan, dan worden die vooraf ter advies aan de (G)MR voorgelegd.