Openbaar primair onderwijs Hoeksche Waard

Veiligheid

Het thema veiligheid is op verschillende manieren verankerd in de Nederlandse wet en regelgeving:

  1. Het artikel 7:658 van  Burgerlijk Wetboek legt de basis voor de arbeidsomstandigheden en veiligheid van het personeel. De werkgever heeft een zorgplicht op dit gebied. Het artikel bepaalt dat de werkgever zodanige maatregelen moet treffen die redelijkerwijs nodig zijn om te voorkomen dat een werknemer in de uitvoering van zijn werkzaamheden schade oploopt.
  2. In  de Wet op het Primair onderwijs is opgenomen dat het bevorderen van gezond gedrag een wettelijke taak is van de scholen. De aandacht voor de veiligheid van leerlingen en leerkrachten valt hier eveneens onder. 
  3. In de Wet op de Arbeidsomstandigheden (Arbo-wet)  staat beschreven hoe werkgevers en werknemers een goed arbeidsomstandighedenbeleid moeten voeren voor een gezond, veilig en prettig klimaat voor leerkrachten en leerlingen. 
  4. Wet op het Onderwijstoezicht (WOT)
  5. Algemene Wet Gelijke Behandeling (AWGB)
  6. Hoofdstuk 11 van de  CAO-PO 2019-2020 gaat in op veiligheidsgerelateerde onderwerpen

Op basis van bovengenoemd kader heeft Stichting De Hoeksche School de inhoud van het veiligheidsbeleid verder vormgegeven. In de nota Veiligheidsbeleid wordt o.m. aandacht besteed aan gedragsaspecten, binnen- en buitenschoolse activiteiten en gebouwen.