Openbaar primair onderwijs Hoeksche Waard

Financieel

Scholen in het basisonderwijs ontvangen jaarlijks van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een vergoeding voor personele kosten en materiële kosten.

Voor de personele bekostiging ontvangen schoolbesturen sinds 1 augustus 2006 een lumpsum budget, gebaseerd op een bedrag per leerling. Het bedrag is opgebouwd uit een vast bedrag en een variabel bedrag. Kleine scholen ontvangen daarnaast een toeslag.

Verder ontvangen scholen een lumpsumbedrag voor materiële kosten. Materiële kosten zijn kosten die scholen maken voor onder andere administratie, leermiddelen, onderhoud gebouw, inventaris, exploitatie en schoonmaak. De vergoeding voor materiële kosten is gebaseerd op het aantal leerlingen van een school en het daaruit afgeleide aantal groepen. Via een programma van eisen is aangegeven voor welke uitgaven een school een vergoeding krijgt.

Download het Treasurystatuut.

Begroting: Jaarlijks wordt voor 1 december een meerjarenbegroting opgesteld.

Jaarrekening: Jaarlijks wordt voor 1 mei de jaarrekening vastgesteld. Lees hier de jaarrekening 2019.