Openbaar primair onderwijs Hoeksche Waard

Medezeggenschap

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

Stichting De Hoeksche School heeft twee gemeenschappelijke medezeggenschapsraden: Een voor het primair onderwijs (PO) en een voor het voortgezet onderwijs (VO).
De GMR PO bestaat uit een gelijk aantal medewerkers en ouders en wordt actief betrokken bij het beleid van het bestuur. De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad bevordert naar vermogen openheid, openbaarheid en onderling overleg binnen Stichting De Hoeksche School. Zij is bevoegd over alle bovenschoolse aangelegenheden voorstellen te doen en standpunten kenbaar te maken aan het college van bestuur van de stichting.
De bevoegdheden van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad staan omschreven in een reglement. In dit reglement is aangegeven over welke aangelegenheden de GMR advies kan uitbrengen en welke onderwerpen de instemming van de GMR nodig hebben.

Voorzitter GMR:  Ria de Groot (Obs De Boomgaard)
Secretaris GMR: Els Hoogendam (Obs Onder de Wieken)

Medezeggenschapsstatuut voor PO en VO
Medezeggenschapsreglement GMR PO
Huishoudelijk reglement GMR PO
Medezeggenschapsreglement GMR VO

Medezeggenschapsraad

Onze scholen voor primair onderwijs hebben een medezeggenschapsraad bestaande uit een gelijk aantal medewerkers en ouders. De MR-en worden actief betrokken bij het beleid van de schooldirectie, die door het college van bestuur gemandateerd is beleid op de school te ontwikkelen, zoals is vastgelegd in een managementstatuut (zie: Organisatie, Directie). Een MR kan zelf beleidsvoorstellen doen en heeft bij beleidsvoorstellen van de directie adviesrecht of instemmingsrecht. Een en ander is vastgelegd in het het medezeggenschapsstatuut en het reglement voor de MR PO. De medezeggenschapsraden zijn tenminste tweemaal per jaar in de gelegenheid de algemene gang van zaken in de school met het college van bestuur van Stichting De Hoeksche School te bespreken.

Wet medezeggenschap op scholen

Medezeggenschapsreglement MR PO