Openbaar primair onderwijs Hoeksche Waard

Formatie

Zorgvuldig personeelsbeleid in een meerjarenperspectief is voorwaarde voor goed werkgeverschap, een hoge kwaliteit van het onderwijs en een gezonde financiële basis voor Stichting De Hoeksche School.

In de cao voor het primair en voortgezet onderwijs is de verplichting opgenomen inhoud te geven aan het meerjarenformatiebeleid. Genoemde cao schrijft voor dat het meerjarenformatiebeleid jaarlijks wordt geactualiseerd door middel van een bestuursformatieplan.

Het formatieplan heeft verschillende functies:

  • Het specificeert op welke wijze de formatieve middelen op schoolniveau en bestuursniveau worden verkregen.
  • Het maakt alle betrokkenen duidelijk op welke wijze de formatie wordt ingezet.
  • Het is de juridische basis voor het nemen van bepaalde besluiten met rechtspositionele gevolgen.
  • In het plan wordt een meerjarenperspectief geschetst waardoor het mogelijk wordt om tijdig de noodzakelijke aanpassingen in de personeelsbezetting door te voeren.

Het bestuursformatieplan wordt na instemming door de personeelsgeleding van de GMR door het bestuur vastgesteld.

Lees hier het bestuursformatieplan PO 2020-2024.

Functiemix
Op 1 juli 2008 sloten het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen, de vakbonden en de PO-Raad het convenant ‘Actieplan Leerkracht’, ook wel bekend als ‘functiemix’. Hierin is vastgelegd dat het Ministerie gelden beschikbaar stelt voor de invoering van meer hogere leraarfuncties. Het doel hiervan is: Het aantrekkelijker maken van het leraarsberoep en het verhogen van de kwaliteit van de leerkrachten en het onderwijs. Eén van de voorwaarden aan de hogere functie is, dat deze functie voor minimaal 50 % bestaat uit lesgevende taken.
In 2010 stelde het bestuur van Stichting Acis de eerste notitie Functiemix vast. Onlangs heeft een herziening van dit beleid plaatsgevonden.
Klik hier voor het herziene beleidsplan Functiemix.